Kalam Hikmah

Rabu, 22 Februari 2012

Silabus Fiqih muamalah I


FIQIH MUAMALAH I

Silabus fiqih Muamalah untuk mahasiswa jurusan pendidikan dan keguruan

Topik Inti

1.Akad;Pengertian, syarat dan macamnya
2.Mal, pengertian, syarat dan macam-macamnya
3.Mal dan Hak milik 
4.Riba; Pengertian, macam dan hukumnya
5.Buyu’ (Jual Beli); Pengertian dan pembagiannya
6.Jenis jual-beli batal
7.Jual-beli Telarang
8.Khiyar; Pengertian dan macamnya
9.Tadlis; Pengertian dan macamnya
10.Ikhtikar 
11.Jual beli Salam
12.Wadi’ah
13.Tatto

Mashadir / Maraji'

1. Muhammad bin 'Ali ibn Muhammad al-Syaukani : Nail-al-Authar.
2. Muhammad bin Isma'il al-Kahlani/ al-Shan'ani, Subul al-Salam.
3. Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Idris al=Syafi'i; al- Um.
4. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiq al-Islamiy wa-Adillatuhu.
5. Abdul Qadir Audah,AT-tasyri' al- Jina-i al-Islami Muqaranan bil-QanunilWadh'iy.( Ensiklopedi Hukum Pidana Islam ).
6. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah.
7. Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Hazm, al- Muhallaa.
8. Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid.
9.Syihabudi al-Qalyubi wa al-Syeh 'Amirah, Qalyubi wa 'Amirah.
10. at-Tafasir.
11. Kutubu al-Tis'ah .
12. Dr.Umar 'Abdullah zaid, al-Muhasabah al-Maliah.
13. Dr.Naziyah Hamaad, Mu'jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyyah fi Lughati al-Fuqahak..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ok