Kalam Hikmah

Rabu, 22 Februari 2012

silabus fiqih Muamalah II


FIQIH MUAMALAH  II

Topik Inti

1. Sewa menyewa
2. Upah
3. Ariyah
4. Muzaraah, muhkobarah dan mudharobah
5. Syirkah
6. Hiwalah dan suf’ah
7. Wakalah
8. Makelar 
9. Gadai
10. Wakaf 
11. Hukum menggunakan busana muslimah.
12. Hukum menyekolahkan anak muslim disekolah Kristen Katolik.
13. Pencabutan Hak Milik Pribadi Untuk Kepentingan Umum.
14. Hukum Jihad.
15. Hukum.Jual Beli sistem kredit


Mashadir / Maraji'

1. Muhammad bin 'Ali ibn Muhammad al-Syaukani : Nail-al-Authar.
2. Muhammad bin Isma'il al-Kahlani/ al-Shan'ani, Subul al-Salam.
3. Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Idris al=Syafi'i; al- Um.
4. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiq al-Islamiy wa-Adillatuhu.
5. Abdul Qadir Audah,AT-tasyri' al- Jina-i al-Islami Muqaranan bil-QanunilWadh'iy.( Ensiklopedi Hukum Pidana Islam ).
6. Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah.
7. Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Hazm, al- Muhallaa.
8. Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid.
9.Syihabudi al-Qalyubi wa al-Syeh 'Amirah, Qalyubi wa 'Amirah.
10. at-Tafasir.
11. Kutubu al-Tis'ah .
12. Dr.Umar 'Abdullah zaid, al-Muhasabah al-Maliah.
13. Dr.Naziyah Hamaad, Mu'jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyyah fi Lughati al-Fuqahak.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ok